Chương trình đào tạo được thiết kế riêng theo nhu cầu và mục tiêu của Ngân hàng và Doanh nghiệp

Video Image

Xem Viet Victory Media Channel