HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

Album 1: Lớp Học Tư Duy Lãnh Đạo – Giảng Viên Lê Duy Quang

Album 2: Một sự kiện lớn được tổ chức ở VietVictory

Album 3: Một sự kiện lớn được tổ chức ở VietVictory