Biography

Gần 20 năm công tác trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và tín dụng cá nhân tại các công ty tài chính danh tiếng của nước ngoài và trong nước. Đặc biệt là chuyên gia trong hoạt động kinh doanh tài chính qua giải pháp công nghệ cao, đó là giải pháp Trung Tâm Liên Lạc - Contact Center. Đã từng xây dựng, lãnh đạo và điều hành thành công hoạt động kinh doanh tại các Trung Tâm Liên Lạc - Contact Center cho Prudential, Manulife, Bảo Việt Life và Sun Life VN