John Vong
Giám đốc học viện Singapore Management University SMU

Biography